Despre JUSTAT


DESCRIERE GENERALĂ

JUSTAT (această denumire reprezintă o combinație prin abreviere a cuvintelor „justiție” și „statistică”) este un sistem informațional automatizat (SIA), disponibil online, ce poate fi utilizat pentru consultarea și analiza unor date statistice referitoare la sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. Astfel, SIA JUSTAT include tablouri de bord cu date statistice, indicatori cheie de performanță (ICP) judecătorească și alte informații utile pentru evaluarea rezultatelor activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

SIA JUSTAT a fost inițiat pentru implementarea la nivel național a conceptului CEPEJ-STAT , publicat de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ). CEPEJ-STAT este instrumentul de consultare online a bazei de date creată de CEPEJ și conținând informații statistice și de alt gen privind justiția din țările membre ale Consiliului Europei (buget, salarii și alte categorii de cheltuieli, compoziția jurisdicțiilor naționale și număr de instanțe de diferit nivel, infrastructură, resurse umane pe categorii profesionale implicate direct sau indirect în administrarea justiției, volum de dosare din diferite categorii și multe alte informații, precum și comentarii relevante). Accesul publicului interesat (cercetători, practicieni, manageri și factori de decizie, jurnaliști, justițiabili etc.) la CEPEJ-STAT este facilitat de un produs de tehnologie informațională, având o interfața web cu o serie din 6 tablouri de bord si 5 exploratoare, care permite utilizatorilor căutarea și compararea (cronologică și/sau între state) a informațiilor din vasta bază de date CEPEJ.

Primul pas spre crearea SIA JUSTAT l-a constituit crearea grupului de lucru pentru dezvoltarea conceptului unui mecanism național de publicare a statisticii judiciare după exemplul CEPEJ-STAT. Din acest grup de lucru au făcut parte 30 de membri și observatori, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecatoresti, persoane delegate de Consiliul Superior al Magistraturii, inclusiv judecători, șefi ai secretariatelor instanțelor și alt personal calificat, membri ai echipei de implementare și consultanți ai Proiectului „Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judecătoresc din Republica Moldova”. Grupul de lucru s-a întrunit în 7 ședințe în regim de videoconferință, în perioada februarie-septembrie 2021, în cadrul cărora a fost discutat și aprobat Conceptul JUSTAT . Acest concept se inspiră în mare parte din Manualul privind tablourile de bord ale instanțelor ( CEPEJ(2021)8REV1) , adoptat de CEPEJ în 2021.

După ce a primit avizul pozitiv al Ministerului Justiției și a fost aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii, Conceptul JUSTAT a stat la baza creării SIA JUSTAT, care este gestionat de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) . Pe 26 mai 2023 SIA JUSTAT (versiunea 1.0) a fost lansat oficial.

AAIJ își propune includerea SIA JUSTAT în Sistemul informațional judiciar al Republicii Moldova (a se vedea Hotărârea Guvernului Nr. HG794/2018 din 01.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar), precum și dezvoltarea în continuare a acestui sistem informațional pentru îmbunătățirea calității și a spectrului de informații prezentate.

Accesul la SIA JUSTAT urmează a fi garantat publicului larg. Prin aplicarea diferitor criterii de filtrare a informației și a opțiunilor de vizualizare, SIA JUSTAT va pune la dispoziția publicului atât informație generală cu privire la întregul sistem judecătoresc al Republicii Moldova, cât și informații privind instanțele judecătorești individuale.

Este de notat că SIA JUSTAT utilizează termenele „cauză” și „dosar” în calitate de sinonime. Același lucru se referă și la termenele „decizie” și „hotărâre”. Respectiva abordare nu va fi interpretată sau utilizată în detrimentul specificului atribuit acestor termene în special de legislația procedurală.

 

 

STRUCTURĂ

La momentul lansării SIA JUSTAT conține trei tablouri de bord cu datele din perioada anilor 2020-2023 pentru cincisprezece indicatori cheie de performanță, după cum urmează:

TB 1. Eficacitatea examinării dosarelor în instanțele judecătorești

-           Rata de soluționare a dosarelor (RSD)

-           Rata de variație a stocului de cauze pendinte (CR)

-           Durata estimată a lichidării stocului de cauze pendinte (DT)

-           Durata aflării dosarelor pe rol (DDR)

-           Durata dosarelor examinate (DDE)

TB 2. Contestarea hotărârilor instanțelor judecătorești

-           Rata apelurilor (RA)

-           Rata deciziilor anulate în raport cu numărul deciziilor emise (RDA)

-           Rata deciziilor modificate în raport cu numărul deciziilor emise (RDM)

TB 3. Raportarea resurselor umane și financiare la rezultatele instanțelor judecătorești

-           Sarcina de dosare per judecător (SEDJ și SDJSI)

-           Numărul de dosare examinate per judecător (DEJ)

-           Numărul de dosare examinate per angajat (DEA)

-           Totalul gradelor de complexitate ale dosarelor examinate per judecător (GC/DEJ)

-           Totalul gradelor de complexitate ale dosarelor examinate per angajat (GC/DEA)

-           Cost per cauză (CPC)

-           Costul gradului de complexitate (CGC)

TB 4. Volumul și structura cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești

-           Structura cauzelor aflate pe rol

-           Structura cauzelor examinate

-           Volumul cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești

-           Volumul cauzelor civile pe rolul instanțelor judecătorești

-           Volumul cauzelor contravenţionale pe rolul instanțelor judecătorești

-           Volumul cauzelor penale pe rolul instanțelor judecătorești

 

 

OBIECTIVE

Principalul obiectiv al SIA JUSTAT este oferirea unui instrument bazat pe tehnologia informațională, public, gratuit și intuitiv, pentru explorarea și analiza datelor statistice cu privire la activitatea instanțelor judecătorești din Republica Moldova, inclusiv a indicatorilor cheie de performanță. SIA JUSTAT are menirea de a facilita cercetările în domeniul managementului judiciar prin intermediul analizei statistice, îndreptate spre evaluarea obiectivă a performanțelor instanțelor judecătorești, identificarea provocărilor dar și a bunelor practici implementate în diferite judecătorii.

SIA JUSTAT are menirea de a contribui și la îmbunătățirea procesului decizional cu privire la distribuirea resurselor între instanțe judecătorești, organizarea judecătorească, inclusiv harta judiciară, identificarea numărului optim de judecători și personal judiciar, stabilirea reperelor de performanță și constituirea unei ambianțe propice îmbunătățirii constante a eficienței și calității, prin oferirea unei analize cantitative și calitative a activității instanțelor judecătorești.

SIA JUSTAT va contribui la sporirea transparenței sistemului judecătoresc și va facilita înțelegerea diferitor aspecte ale activității instanțelor judecătorești în societate. Sporirea încrederii societății în sistemul judecătoresc și a satisfacției utilizatorilor (cetățenilor și altor subiecți ce întră în contact cu instanțele de judecată) depind în mare măsură de transparența, calitatea informațiilor despre activitatea instanțelor judecătorești și previzibilitatea politicilor și deciziilor de management al sistemului judecătoresc, bazate pe date obiective și principii clare de asigurare a accesului efectiv la justiție, eficiență și calitate.

SIA JUSTAT nu conține tablouri de bord sau ICP vizând performanța individuală a judecătorilor, această funcție fiind asigurată prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) – sistemul informațional al instanțelor de judecată. Totodată, datele utilizate de SIA JUSTAT provin în cea mai mare parte din PIGD, calitatea datelor fiind în sarcina sistemului informațional al instanțelor de judecată.

 

 

UTILIZARE

Interfața SIA JUSTAT este simplă și intuitivă, astfel încât să prezinte informațiile cât mai clar și să deschidă utilizatorilor calea către resursele informaționale pe care le conține într-un mod cat mai accesibil. Platforma are o structură și navigare clara, informațiile sunt aranjate în tablouri de bord cu indicatori cheie de performanță relevanți, care pot fi vizualizați în diagrame concepute să faciliteze perceperea informației și interpretări coerente.

Tablourile de bord ale SIA JUSTAT sunt setate în mod implicit pentru afișarea unui ICP (foarte rar sunt afișate două indicatoare în aceeași diagramă, de exemplu - SEDJ și SDJSI în TB 3) pentru toate instanțele judecătorești din Republica Moldova (Curtea Supremă de Justiție, 4 curți de apel și 15 judecătorii).

Interfața TB conține filtre de căutare/selectare după cum urmează:

-           Instanța de judecată (setare implicită – Toate );

-           Categoria de dosare (setare implicită – Toate);

-           Perioada (setare implicită – Anul precedent).

Fiecare ICP poate fi vizualizat sub formă de diagramă sau sub formă de tabel cu datele sursă.

sau

Pentru fiecare diagramă este comodă vizualizarea pe întreaga pagină a browser-ului web utilizat (apasă butonul ), precum și imprimarea sau descărcarea imaginii (apasă butonul ). La rândul lor, tabelele pot fi exportate în format Excel (apasă butonul ). Exportul tabelelor cu date permite ajustarea analizei la anumite necesități, precum și diversificarea ei prin identificarea eventuală a unor noi indicatori și/sau constatarea unor efecte, interdependențe care nu au fost neapărat prevăzute în Conceptul JUSTAT .

Prin aplicarea diferitor criterii de filtrare a informației și a opțiunilor de vizualizare, SIA JUSTAT pune la dispoziția utilizatorului informație cu privire la întregul sistem judecătoresc al Republicii Moldova, cât și privind performanța instanțelor judecătorești de la anumite nivele de jurisdicție sau individuale. Majoritatea diagramelor conțin date cu privire la media și mediana pentru indicatorul respectiv.

Pentru mai multe detalii și sugestii privind utilizarea SIA JUSTAT și interpretarea CPI a se vedea Conceptul JUSTAT .